Qui som?

-AL-

Creadora del blog i redactora de l’apartat de música!

Estudie Periodisme a la Universitat de València i he creat aquest blog per tal de poder practicar fora de la universitat. M’interessa l’aspecte musical del dia a dia i voldria dedicar-me al Periodisme cultural per a entrevistar artistes de rock. M’agradaria millorar la meua redacció i expressió, la meua capacitat de recollida d’informació i la meua constància. Aquest xicotet projecte pot aconseguir tot això i també aportar informació, dades i cultura a la gent que llegeix el blog. Escriuré en valencià i castellà per tal de fomentar ambdues llengües per igual.


¡Creadora del blog y redactora del apartado musical!

Estudio Periodismo en la Universitat de València y he creado este blog para poder practicar fuera de la universidad. Me interesa el aspecto musical del día a día y querría dedicarme al Periodismo cultural para entrevistar artistas de rock. Me gustaría mejorar mi redacción y expresión, mi capacidad de recoger información y mi constancia. Este pequeño proyecto puede conseguir todo eso y también aportar información, datos y cultura a la gente que lee el blog. Escribiré en valenciano y en castellano para fomentar ambas lenguas por igual.

Twitter Instagram

Anuncios

-ISMA-

Redactor de l’apartat de política i economia!

Estic estudiant primer de Periodisme a la Universitat de València. M’agrada molt escriure sobre temes com política, economia, astronomia i filosofia. Ja he escrit alguns articles en LowPost, però m’agradaria tenir una mica més de llibertat, perquè encara que els periodistes som servents de la veritat, hi ha vegades en les quals l’opinió, encara que sigui bona o dolenta, dona una visió que pot ampliar els horitzons, és a dir, l’opinió crítica que al final és el més important per a tenir una societat democràtica. També em sembla una gran oportunitat per a créixer, millorar la redacció, ser més actiu en l’escriptura i, per descomptat, acceptar totes les crítiques constructives per a arribar a ser un bon comunicador.


¡Redactor del apartado de política y economía!

Estoy estudiando primero de Periodismo en la Universitat de València. Me gusta mucho escribir sobre temas como política, economía, astronomía y filosofía. Ya he escrito algunos artículos en LowPost, pero me gustaría tener un poco más de libertad, porque aunque los periodistas somos sirvientes de la verdad, hay veces en las que la opinión, sea buena o mala, da una visión que puede ampliar los horizontes, es decir, la opinión crítica que al final es más importante para tener una sociedad democrática. También me parece una gran oportunidad para crecer, mejorar la redacción, ser más activo en la escritura y, por supuesto, aceptar todas las críticas constructivas para lllegar a ser un buen comunicador.

TwitterInstagram

-IRENE-

Redactora de l’apartat de història!

Estudie Història en la Universitat de València i des de ben menuda he sentit passió per l’escriptura, la lectura, la redacció i, des de fa uns anys, també per la Història. Sempre he escrit per a mi, però he vist en Dinamis Dinamai l’oportunitat perfecta per a fer públiques les meues redaccions. Amb aquesta col·laboració meua al blog, tractaré de donar-li un enfoc diferent a la Història, un enfoc de relació amb el present, per desmuntar els mites que la deixen a un costat i per enderrocar els prejudicis sobre aquesta. D’aquesta manera, intentaré que quede constància de la importància del coneixement del passat i, a més, atorgar-li un lloc a la Història dins del món de la comunicació.


¡Redactora del apartado de historia!

Estudio Historia en la Universitat de València y desde bien pequeña he sentido pasión por la escritura, la lectura, la redacción y, desde hace unos años, también por la Historia. Siempre he escrito para mí, pero he visto en Dinamis Dinamai la oportunidad perfecta para hacer públicas mis redacciones. Con esta colaboración mía en el blog, trataré de darle un enfoque diferente a la Historia, un enfoque de relación con el presente, para desmontar los mitos que la dejan a un lado y para derribar los prejuicios sobre ella. De esta manera, intentaré que quede constancia de la importancia del conocimiento del pasado y, además, otorgarle un lugar a la Historia dentro del mundo de la comunicación.

TwitterInstagram

-JESÚS-

Redactor de l’apartat de resum setmanal!

Estudie Periodisme a la Universitat de València i sóc un apassionat de la tecnologia, l’esport i tots els aspectes socials. Tracte de pensar sobre els fenòmens que ocórren i ens afecten a tothom per així aportar una mirada crítica a la societat. En aquest projecte aportaré el meu grà de sorra respecte a qualsevol qüestió que resulte d’interés i en la qual estiga immers. Escriuré en valencià i castellà, encara que faré servir la primera més sovint.


¡Redactor del resumen semanal!

Estudio Periodismo en la Universitat de València y soy un apasionado de la tecnología, el deporte y todos los aspectos sociales. Trato de pensar sobre los fenómenos que ocurren y nos afectan a todos para así poder aportar una mirada crítica a la sociedad. En este proyecto aportaré mi grano de arena respecto a cualquier cuestión que resulte de interés y en la cual esté inmerso. Escribiré en valenciano y castellano, aunque utilizaré la primera con mayor regularidad.

Twitter Instagram

Anuncios

-ANA-

Redactora de l’apartat de cultura general!

Soc de Riola, un poble de la Ribera. Estudie Periodisme a la Universitat de València. Com que és el meu primer any en aquesta carrera, m’agradaria posar a prova les meues capacitats en l’ofici de periodista fora del que són els treballs de la facultat. Tinc un blog on també realitze algunes cosetes, però he entrat en Dinamis Dinamai, sobretot, amb la intenció de millorar els meus mètodes de recollida d’informació, la fluïdesa quan escriga en diferents àmbits, la redacció d’articles i per tal de veure com se me dona açò del periodisme d’investigació.


¡Redactora del apartado de cultura general!

Soy de Riola, un pueblo de la Ribera. Estudio Periodismo en la Universitat de València. Como es mi primer año en esta carrera, me gustaría poner a prueba mis capacidades en el oficio de periodista fuera de lo que son los trabajos de la facultad. Tengo un blog donde también realizo algunas cosas, pero he entrado en Dinamis Dinamai, sobre todo, con la intención de mejorar mis métodos de recogida de información, la fluideza al escribir en diferentes ámbitos, la redacción de artículos y para ver cómo se me da esto del periodismo de investigación.

TwitterInstagram

-LORA-

Redactora de l’apartat d’art!

Us done la benvinguda a la meua xicoteta secció on pretenc que l’art, en totes les seues formes, cobre vida i arribe a la de tots. Actualment estudie Periodisme en la Universitat de València, però sempre he tingut un amor especial i diferent per l’art, tant per cosumir-lo com per crear-lo. Espere que després de llegir la meua secció no només us plantejeu i conegueu coses que no sabieu, sinó que s’endinseu en un nou món i us enamoreu d’ell.


¡Redactora del apartado de arte!

Os doy la bienvenida a mi pequeña sección donde pretendo que el arte, en todas sus formas, cobre vida y llegue a la de todos. Actualmente estudio Periodismo en la Universitat de València, pero siempre he tenido un amor especial y diferente por el arte, tanto por consumirlo como por crearlo. Espero que después de leer mi sección no solo os planteéis y conozcáis cosas que no sabíais, sino que os adentréis en un nuevo mundo y os enamoréis de él.

TwitterInstagram

-JOREGE-

Redactor de l’apartat de tecnologia!

Soc un informàtic del 98. És la primera vegada que escric per a un blog públic, fora d’alguns articles a l’àmbit empresarial. Em dedique a la implantació de ferramentes per a treballar amb metodologies àgils i sóc un apassionat de la tecnologia i del món del motor, així que ací us contaré allò que pense. Pot resultar-vos interessant o no, però al menys em fa il·lusió contar-ho.


¡Redactor del apartado de tecnología!

Soy un informático del 98. Es la primera vez que escribo para un blog público, fuera de algunos artículos en el ámbito empresarial. Me dedico a la implantación de herramientas para trabajar con metodologías ágiles y soy un apasionado de la tecnología y del mundo del motor, así que aquí os contaré lo que pienso. Puede resultaros interesante o no, pero al menos me da ilusión contarlo.

TwitterInstagram

-JAUME-

Redactor de l’apartat de filosofia!

Enamorat del saber i de l’esport a parts iguals, sóc estudiant de filosofia. Sempre m’ha agradat escriure i més sobre allò que més m’agrada, com és, en aquest cas, la filosofia. Dinamis Dinamai em sembla un projecte molt interessant pel fet que recull un gran ventall d’àmbits de diferent caire i, a més, ho fa de manera bilingüe. En aquest blog, el meu paper se centrarà en portar la filosofia a tot aquell que n’estiga interessat destacant, setmanalment, distintes qüestions de caire filosòfic.


¡Redactor del apartado de filosofía!

Enamorado del saber y del deporte a partes iguales, soy estudiante de filosofía. Siempre me ha gustado escribir y más sobre aquellos que más me gusta, como es, en este caso, la filosofía. Dinamis Dinamai me parece un proyecto muy interesante, ya que recoge un gran abanico de ámbitos de distinto carácter y, además, lo hace de manera bilingüe. En este blog, mi papel se centrará en acercar la filosofía a todo aquel que esté interesado destacando, semanalmente, diferentes cuestiones de carácter filosófico.

Twitter Instagram

-XIMO-

Redactor de l’apartat de filosofia i antropologia!

Estudie Filosofia a l’UAB i d’Antropologia Social i Cultural a l’UNED. En aquest blog tractaré tots aquells temes que versen sobre la condició humana i el nostre lloc en aquest xicotet punt blau, que digué el divulgador Carl Sagan. Segons Plató, «Una vida sense examen no val la pena de ser viscuda». Lluny dels exàmens convencionals que acostumem a fer, al que jo em vinc a referir és a la capacitat dels humans de preguntar-nos per allò que ens envolta i extreure’n conclusions fascinants. D’aquesta manera, aquest blog m’ha donat l’oportunitat d’obrir a la població, a tots nosaltres, la capacitat de pensar conjuntament allò pel qual la nostra vida mereix la pena de ser viscuda. És a dir, les preguntes que ens fem pel mateix fet d’habitar el món. Tres passions dirigeixen la meua vida: l’aprenentatge, l’amor en si i el sofriment de les persones. Humà, massa humà. Els meus escrits tindran aquesta vessant humanista que de segur us provocarà dubtes.


¡Redactor del apartado de filosofía y antropología!

Estudio Filosofía en la UAB y Antropología Social y Cultural en la UNED. En este blog trataré todos aquellos temas que giran alrededor de la condición humana y nuestro lugar en este pequeño punto azul, que dijo el divulgador Carl Sagan. Según Platón, “Una vida sin examen no merece la pena de ser vivida”. Lejos de los exámenes convencionales que acostumbramos a hacer, a lo que me refiero es a la capacidad de los humanos de preguntarnos por aquello que nos rodea y extraer conclusiones fascinantes. Así pues, este blog me ha dado la oportunidad de abrir a la población, a todos nosotros, la capacidad de pensar conjuntamente aquello por lo que nuestra vida merece la pena de ser vivida. Es decir, las preguntas que nos hacemos por el mero hecho de habitar el mundo. Tres pasiones dirigen mi vida: el aprendizaje, el amor en sí y el sufrimiento de las personas. Humano, demasiado humano. Mis escritos tendrán esta tendencia humanista que seguro que os provocará.

-PAULA MARÍA-

Redactora de l’apartat «Dones i Feminisme»!

Quan em pregunten per què estudie Periodisme i quin és el meu objectiu en el món de la comunicació, sempre dic el mateix: contar històries que no tenen veu. Les dones hem sigut silenciades històricament i oblidades en molts àmbits. D’aquesta manera, sempre m’ha agradat investigar sobre el que van fer elles al passat, dones importants del present i reflexionar sobre temes amb perspectiva de gènere. A més, estime la música, l’art, l’escriptura i la fotografia, i més encara quan es tracta de donar-les veu a elles. Això és el que trobareu per la meua part en aquest blog.


¡Redactora del apartado «Mujeres y Feminismo»!

Cuando me preguntan por qué estudio Periodismo y cuál es mi objetivo en el mundo de la comunicación siempre respondo lo mismo: contar historias que no tienen voz. Las mujeres hemos sido silenciadas históricamente y olvidadas en muchos ámbitos. Así pues, siempre me ha gustado investigar sobre lo que hicieron ellas en el pasado, mujeres importantes del presente y reflexionar sobre temas con perspectivas de género. Además, amo la música, el arte, la escritura y la fotografía, y más aún cuando se trata de darles voz a ellas. Esto es lo que encontraréis por mi parte en este blog.

-MARINA PÉREZ-

Redactora de l’apartat «Dones i Feminisme»!

Desde menuda m’ha agradat el món de les lletres i de la comunicació, així que gràcies a això vaig descobrir la meua vocació al periodisme. Sempre he volgut contar totes aquelles històries que socialment s’han ocultat o les han volgut silenciar, especialment la lluita de les dones. També estic involucrada i conscienciada en els problemes actuals que més afecten a la societat juvenil, com l’ecologisme y medi ambient, l’homofòbia o el món laboral. I, sobretot, m’encisa la història, la política, curiosejar sobre cultura i moltes més ambicions. Trobaràs això i molt més en aquest apartat!

¡Redactora del apartado “Mujeres y Feminismo”!

Desde pequeña me ha atraído el mundo de las letras y la comunicación, así que gracias a eso descubrí mi vocación en el periodismo. Siempre he querido contar  aquellas historias que socialmente se han ocultado o las han querido silenciar, especialmente la lucha de las mujeres. También estoy involucrada y concienciada en los problemas actuales que más afectan a la sociedad juvenil, como el ecologismo y medio ambiente, la homofobia o el mundo laboral. Y sobre todo, me encanta la historia, el arte, la política, curiosear sobre cultura y muchas otras ambiciones. ¡Encontrarás eso y mucho más en este apartado!

Suscríbete para fomentar la cultura y la práctica académica. Ayuda a que el blog mejore cada día, ¡son solo 50 céntimos al mes! Ni uno más y ni uno menos. Muchas gracias 🙂

A %d blogueros les gusta esto: