Tenim un accés cognitiu fiable al món? – El problema Gettier

VALENCIÀ / CATALÀ

Abans de respondre la qüestió que ací se’ns planteja és necessari indicar diferents aspectes a partir de les quals es faria possible la resposta de la qüestió principal front a la que ens trobem. En primer lloc, és necessari indicar que és el coneixement, conèixer, sol anar lligat a un substantiu. Es diu quan es té algun tipus de relació perceptiva amb alguna cosa. Té una part intransferible i altra que deriva en “saber que”. A més, clàssicament, des de Plató, s’ha tingut la concepció tripartita del coneixement, aquesta és tenir una creença,  que aquesta siga vertadera i que a més estiga justificada. Però primerament cal indicar que el coneixement requereix d’un subjecte, és a dir, algú que  conega.

La concepció tripartita del coneixement es dona degut a que hom necessita creure quelcom per poder saber-ho, ja que allò que no es creu no se pot saber. A partir d’aquest moment, s’afegeix la condició de que aquesta creença siga vertadera, ja que allò fals no és cognoscible[1], és a dir, allò que és coneix és un fet. En aquest punt ens surt el problema de les creences vertaderes que no aporten coneixement, aquestes no n’aporten per que no estan justificades, com puga ser el cas de tenir la creença que surta x nombre en la loteria, i que aquest acabe sortint, açò serà una creença vertadera però no proporcionarà coneixement, doncs no estarà justificada.

Anuncios

Fins a aquest punt tot sembla correcte, però fou, a mitjans segle XX quan el filòsof estatunidenc, Edmund Gettier, demostrà que tenir una creença vertadera justificada era també compatible amb la sort i, llavors, no implicava tenir coneixement. Gettier ho demostra a partir de la situació en que tu creus que un amic teu, diguem-li Josep, té una moto x, a més tu l’has vist amb aquesta moto moltes vegades, de fet t’ha portat amb ella i tot, és a dir que tens una creença justificada; resulta doncs, que aquest amic teu ha venut la seva moto a altre amic teu, a Joan, la teva creença que un amic teu té una moto x és vertadera i està justificada, però realment no per qüestions de coneixement, sinó més bé de sort. Açò planteja dos problemes, si una creença vertadera no és coneixement se’ns fa més costós dir que és coneixement i dir si sabem o no, i també, si el fet d’estar justificat no assegura que siga vertader, com sabem si sabem?

Anuncios

Hi ha distintes respostes al problema Gettier però per no demorar-nos i per tal de concloure indicarem una resposta i convidem a la reflexió a tots els lectors. La resposta és la solució que va donar Goldman al cas Gettier, aquest deia que allò que ha causat la creença és un possible fet però allò que la fa vertadera (a la creença) és altre fet. Llavors exposa el Cas del graner. En aquest, Henry i el seu fill estan en una zona plena de decorats de graners. Henry va indicant al seu fill allò que veuen, ell assenyala un graner indicant que ho és, dona la casualitat que aquest és l’únic graner vertader. Allò que ha causat la seva creença la fa vertadera, però no hi ha veritable coneixement. Goldman doncs, afegeix que cal un procés fiable per obtenir una creença vertadera que esdevinga coneixement. Difícil de precisar aquest coneixement.


[1] Açò no nega que es puga saber que quelcom és fals, però a pesar de poder saber que és fals, lo fals no es pot conèixer.

Antes de responder a la cuestión que aquí se nos plantea es necesario indicar diferentes aspectos a partir de las cuales se haría posible la respuesta de la cuestión principal frente a la que nos encontramos. En primer lugar, es necesario indicar que es el conocimiento, conocer, suele ir ligado a un sustantivo. Se dice cuando se tiene algún tipo de relación perceptiva con algo. Tiene una parte intransferible y otra que deriva en “saber que”. Además, clásicamente, desde Platón, se ha tenido la concepción tripartita del conocimiento, esta es tener una creencia, que esta sea verdadera y que además esté justificada.

Anuncios
CASTELLANO

¿TENEMOS UN ACCESO COGNITIVO FIABLE EN EL MUNDO? – EL PROBLEMA GETTIER

Pero primero es necesario indicar que el conocimiento requiere de un sujeto, es decir, alguien que conozca. La concepción tripartita del conocimiento se da debido a que se necesita creer algo para poder saberlo, ya que lo que no se cree no se puede saber. A partir de este momento, se añade la condición de que esta creencia sea verdadera, ya que lo falso no es cognoscible [1], es decir, lo que se conoce es un hecho. En este punto nos sale el problema de las creencias verdaderas que no aportan conocimiento, éstas no aportan para que no están justificadas, como pueda ser el caso de tener la creencia de que surta x número en la lotería, y que éste acabe saliendo, esto será una creencia verdadera pero no proporcionará conocimiento, pues no estará justificada.

Hasta este punto todo parece correcto, pero fue, a mediados del siglo XX cuando el filósofo estadounidense, Edmund Gettier, demostró que tener una creencia verdadera justificada era también compatible con la suerte y, entonces, no implicaba tener conocimiento. Gettier lo demuestra a partir de la situación en que tú crees que un amigo tuyo, llamémosle José, tiene una moto x, además tú lo has visto con esta moto muchas veces, de hecho te ha traído con ella y todo , es decir que tienes una creencia justificada; resulta pues, que este amigo tuyo ha vendido su moto a otro amigo tuyo, a Juan, tu creencia de que un amigo tuyo tiene una moto x es verdadera y está justificada, pero realmente no por cuestiones de conocimiento, sino más bien de suerte . Esto plantea dos problemas, si una creencia verdadera no es conocimiento nos hace más costoso decir que es conocimiento y decir si sabemos o no, y también, si el hecho de estar justificado no asegura que sea verdadero, como sabemos si sabemos?

Anuncios

Hay distintas respuestas al problema Gettier pero para no demorarnos y para concluir indicaremos una respuesta e invitamos a la reflexión a todos los lectores. La respuesta es la solución que dio Goldman al caso Gettier, este decía que lo que ha causado la creencia es un posible hecho pero lo que la hace verdadera (la creencia) es otro hecho. Entonces expone el Caso del granero. En este, Henry y su hijo están en una zona llena de decorados de graneros. Henry indicando a su hijo lo que ven, él señala un granero indicando que lo es, da la casualidad de que este es el único granero verdadero. Lo que ha causado su creencia la hace verdadera, pero no hay verdadero conocimiento. Goldman pues, añade que hay un proceso fiable para obtener una creencia verdadera que devenga conocimiento. Difícil de precisar este conocimiento.

[1] Esto no niega que se pueda saber que algo es falso, pero a pesar de poder saber que es falso, el falso no se puede conocer.


Anuncios


SUSCRÍBETE Y HAZNOS FELICES :))

Per a promoure la cultura i la informació comprovada, subscriu-te per 0,50 € al mes. Rebràs el contingut en la teua safata d’entrada (al correu electrònic) i ens faràs molt feliços.

Para promover la cultura y la información comprobada, suscríbete por 0,50 € al mes. Recibirás el contenido en tu bandeja de entrada (en el correo electrónico) y nos harás muy felices.

Si pel contrari no vols aportar cap quantitat de diners, pots rebre el contingut en la teua safata d’entrada d’igual manera subscrivin-te gratuïtament!

Si por el contrario no quieres aportar ninguna cantidad de dinero, ¡puedes recibir el contenido en tu bandeja de entrada de igual manera suscribiéndote gratuitamente!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s