La ciutadania en l’obra de Victor Hugo. L’inici d’una història fascinant

VALENCIÀ / CATALÀ

Avui anem a encetar una série d’articles de Filosofia política, més concretament, de republicanisme. Començarem amb una mimesi per descobrir que s’amaga baix l’ombra de les lletres “ciutadà”. Per aquesta tasca, emprarem l’obra de Victor Hugo Les misérables, portada a la pantalla gran en forma de musical, amb molt d’èxit.

Començarem per l’il·lustre Inmanuel Kant, amb el seu petit llibre Què és l’Il·lustració?. Lluny de l’originalitat inecessària, em quedaré en el concepte de Sapere Aude. L’emancipació pròpia d’aquells que empren la seua peculiar raó és un tret fonamental per aconseguir una societat justa i una població oberta, dinàmica i plural. Aquest, podriem dir, que és el nostre sisé sentit, amagat però imprescindible. Igual que la propiocepció és aquell sentit que ens permet reconeixer el nostre cos, l’emancipació és aquell fenomen que ens obri les ales per emprar la nostra raó de forma independent. Per poder ser crítics en tot allò que ens envolta:

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad.La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sinla guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en lafalta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo deella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propiarazón!: he aquí el lema de la ilustración” Immanuel Kant en ¿Qué es la Ilustración?

Una càlida i tranquil·la vesprada de desembre, mentre donava ales al meu sentit estètic dirigint la mirada cap al frenesí bohemi del pub de la cantonada, estigué pensant en un examen que vaig fer per una assignatura de l’universitat. En ell, vaig comentar el concepte de ciutadania republicana des de Kant fins a Domènec sense caure en el més important: com arribar fins ella? Observant fixament aquella escena em vaig transportar a la França del segle XIX per contemplar, sota el domini de la meua pròpia raó, la sublevació dels romàntics, dels miserables. I em vaig adonar que se’ns havia quedat el més important per comentar: l’Eidhos del ciutadà. Així doncs, avui anem a explicar l’essència de la ciutadania baix la llum de l’obra de Victor Hugo, “les misérables“. D’aquesta manera, caldrà revisar municionament quatre aspectes: el sentit estètic que ens dota d’humanisme, la superació que ens ajuda a seguir endavant, el Sapere Aude incondicional i, com a fenomen social clau, el geni.

En primer lloc, haurem d’endinsar-nos en el concepte del sentit estètic. “Así, el sentido estético“, segons ens exposa la pensadora Jessica Jacques, “será una orientación peculiar e imprescindible al ubicarse en el mundo.” Els meus pensaments es veuen reflectits en aquestes paraules. Baix el meu judici, el primer que hem de tenir en compte per a una revolució és la mirada estètica. De fet, aquesta mateixa neix per l’ànsia de posar un nou component o una nova ànima a les coses, recordant a Proust. Ja ho afirmava Durruti: “llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, y este mundo está naciendo en cada instante”. El sentit estètic, doncs, atravessat per l’epistemologia i la política, transversal i indisciplinat, ens emprén per canviar. Així doncs, el Sentido estético de Jacques és l’espurna de la ciutadania, la qual podem veure, per exemple, en els ulls de Marius Pontmercy, un dels genis miserable.

Ja amb la mirada estètica, els revolucionaris, en ànsia d’aconseguir la seua enyorada ciutadania, com el soldadet de Manel, dirigeixen la pupil·la dels seus ulls cap a la terra de la llibertat. Passem doncs, a la resistència, a la voluntat de seguir endavant, resiliència vestida de superació! Als miserables, la acurada ploma de Victor Hugo va dibuixar un dels aspectes més complexos per a l’obtenció de la majoria d’edat, la qual Hegel exposaria com “aufgehobensein” en la Fenomenologia de l’esperit. Jean Valjean és una mostra. Ell, després d’una vida dins de la polseguera aconsegueix dotar de nou significat a la realitat amb l’ajuda del bisbe Évêque Myriel (Monseigneur Myriel). Aquesta superació és complexa, i molts cops acaba en la mort, com en el cas de Fantine. Miguel Hernández bellament escrigué:

“Aunque le faltan las armas,

pueblo de cien mil poderes,

no desfallezcan tus huesos,

castiga a quien te malhiere

mientras que te queden puños,

uñas, saliva, y te queden

corazón, entrañas, tripas,

cosas de varón y dientes.”

Amb el que portem de reflexió, ja estem preparats per a entrar de ple en el concepte de Sapere Aude. La mirada estètica no ens abandonarà, aquesta serà allò que donarà seny a la nostra revolució. El concepte de ciutadania hi és prop, però recordem, no hi ha ciutadania sense crítica, igual que no hi ha llei sense revisió ni ciència sense judicis constants. “Tingues el valor de pensar per tu mateixa, d’emprar la teua pròpia raó” que exposava Kant en el seu escrit sobre la Il·lustracuó. Si la reflexió ens ha comportat quelcom és aquest fet: a dignitat del ciutadà resideix ací, en la crítica. I quan es renúncia a aquesta per voluntat de menjar, s’acaba sense dignitat i sense menjar, a les ombres de la ciutadania. 

Avui en dia, i també en la societat romàntica dels miserables de V. Hugo, la ciutadania s’ha transformat en proletariat, que degudes a les condicions materials que els impulsen, han perdut el seu eidhos de “servitud voluntària” per agenollar-se a les grans empreses, les quals monopolitzen els mitjans de supervivència. Quan a un individu li extraus les seues capacitats de supervivència es converteix en un proletari, aquest és el seu eidhos -antagònic a la forma o Idea del ciutadà-. El capitalisme atempta, doncs, contra l’esperit il·lustrat, eliminant tota possibilitat d’una ciutadania. I d’aquesta manera s’eliminen totes les aspiracions de convertir-se en major d’edat. És més, s’enfronten els treballadors els uns als altres, com de nou veiem a Les misérables. Les companyes de Fantine prefereixen el pa a la dignitat i acaben sense pa i sense dignitat. I és d’ahí d’on neixen els genis, de la transposició d’aquest fet al Sapere Aude. El geni, llavors, neix de la polseguera.

Arribem així, al final de la recepta republicana de la ciutadania. Necessitem un geni, un ésser emancipat, com l’aconseguim? Un geni, contràriament a Kant, és aquell que es crea davant una necessitat política i epistemològica de la societat. En el segle XX i la gènesi del XXI, aquesta necessitat va vindre suplida pels divulgadors, els quals emancipen. I en emancipar no estem fent més que donar ales al geni de cadascú perquè desperte la seua bella i vella mirada estètica. Cal repetir i insistir mil cops en que tenim aquesta necessitat amagada, com la matèria obscura en l’univers: sense ella no entenem aquest, i sense la mirada estètica no entenem l’essència de l’Homo sapiens (la capacitat d’ajuntar la fam i les ganes de menjar, viure i sobreviure).

En síntesi, les ales d’una papallona poden generar les més grans de les tempestats a l’altra vora del món. Un acte particular, d’aquesta manera, pot transcendir radicalment d’un ésser i convertir-se en un fet social: com les revolucions. Tota revolució comença per l’impuls intens que sent una part de la població d’emancipació. A poc a poc, com la rosa de paper estellesiana, de mà en mà, va sorgint una necessitat de canvi que donarà lloc a l’aparició d’un geni. Kant, en el fragment que hem llegit, esmenta que el geni apareix de la mateixa naturalesa grosso modo. Baix les llums de la crítica, la mirada estètica, la superació i la llibertat creativa del geni, neix la polseguera, la qual transforma la societat. 

Properament ens preguntarem, ciutadania i capitalisme, com resoldre aquest dilema?

CASTELLANO

La ciudadanÍa en la obra de Victor Hugo. El inicio de una historia fascinante

Hoy vamos a empezar una serie de artículos de Filosofía política, más concretamente, de republicanismo. Empezaremos con una mímesis para descubrir que se esconde bajo la sombra de las letras “ciudadano”. Por esta tarea, emplearemos la obra de Victor Hugo Las misérables, portada a la gran pantalla en forma de musical, con mucho de éxito.

Empezaremos por el ilustre Inmanuel Kant, con su pequeño libro Qué es la Ilustración?. Lejos de la originalidad innecesaria, me quedaré en el concepto de Sapere Aude. La emancipación propia de aquellos que emplean su peculiar razón es un rasgo fundamental para conseguir una sociedad justa y una población abierta, dinámica y plural. Este, podríamos decir, que es nuestro sexto sentido, escondido pero imprescindible. Igual que la propiocepción es aquel sentido que nos permite reconocer nuestro cuerpo, la emancipación es aquel fenómeno que nos abre las alas para emplear nuestra razón de forma independiente. Para poder ser críticos en todo aquello que nos rodea:

“La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de la ilustración” Immanuel Kant en ¿Qué es la Ilustración?

En primer lugar, tendremos que adentrarnos en el concepto del sentido estético. “Así, el sentido estético”, según nos expone la pensadora Jessica Jacques, “será una orientación peculiar e imprescindible al ubicarse en el mundo.” Mis pensamientos se ven reflejados en estas palabras. Bajo mi juicio, el primero que tenemos que tener en cuenta para una revolución es la mirada estética. De hecho, esta misma nace por el ansia de poner un nuevo componente o una nueva alma a las cosas, recordando a Proust. Ya lo afirmaba Durruti: “llevamos uno mundo nuevo en nuestros corazones, y este mundo está naciendo en cada instante”. El sentido estético, pues, atravesado por la epistemología y la política, transversal e indisciplinado, nos emprende para cambiar. Así pues, el Sentido estético de Jacques es la chispa de la ciudadanía, la cual podemos ver, por ejemplo, en los ojos de Marius Pontmercy, uno de los genios miserables.

Ya con la mirada estética, los revolucionarios, en ansia de conseguir su añorada ciudadanía, como “el soldadet” de Manel, dirigen la pupila de sus ojos hacia la tierra de la libertad. Pasamos pues, a la resistencia, a la voluntad de seguir adelante, ¡resiliencia vestida de superación! A los miserables, la cuidadosa pluma de Victor Hugo dibujó uno de los aspectos más complejos para la obtención de la mayoría de edad, la cual Hegel expondría como “aufgehobensein” en la Fenomenología del espíritu. Jean Valjean es una muestra. Él, después de una vida dentro de la polvareda consigue dotar de nuevo significado a la realidad con la ayuda del obispo Évêque Myriel (Monseigneur Myriel). Esta superación es compleja, y muchas veces acaba en la muerte, como en el caso de Fantine. Miguel Hernández bellamente escribió:

“Aunque le faltan las armas,

pueblo de cien mil poderes,

no desfallezcan tus huesos,

castiga a quien te malhiere

mientras que te queden puños,

uñas, saliva, y te queden

corazón, entrañas, tripas,

cosas de varón y dientes.”

Con el que llevamos de reflexión, ya estamos preparados para entrar de pleno en el concepto de Sapere Aude. La mirada estética no nos abandonará, esta será aquello que dará cordura a nuestra revolución. El concepto de ciudadanía está cerca, pero recordamos, no hay ciudadanía sin crítica, igual que no hay ley sin revisión ni ciencia sin juicios constantes. “Ten el valor de pensar por tú misma, de emplear tu propia razón” que exponía Kant en su escrito sobre la Ilustración. Si la reflexión nos ha comportado algo es este hecho: a dignidad del ciudadano reside aquí, en la crítica. Y cuando se renuncia a esta por voluntad de comida, se acaba sin dignidad y sin comida, a las sombras de la ciudadanía.

Hoy en día, y también en la sociedad romántica de los miserables de V. Hugo, la ciudadanía se ha transformado en proletariado, que debidas a las condiciones materiales que los impulsan, han perdido su eidhos de “servidumbre voluntaria” para arrodillarse a las grandes empresas, las cuales monopolizan los medios de supervivencia. Cuando a un individuo le extraes sus capacidades de supervivencia se convierte en un proletario, este es su eidhos antagónico a la forma o Idea del ciudadano. El capitalismo atenta, pues, contra el espíritu ilustrado, eliminando toda posibilidad de una ciudadanía. Y de este modo se eliminan todas las aspiraciones de convertirse en mayor de edad. Es más, se enfrentan los trabajadores los unos a los otros, como de nuevo vemos a Las misérables. Las compañeras de Fantine prefieren el pan a la dignidad y acaban sin pan y sin dignidad. Y es de ahí de donde nacen los genios, de la transposición de este hecho al Sapere Aude. El genio, luego, nace de la polvareda.

Llegamos así, al final de la receta republicana de la ciudadanía. Necesitamos un genio, un ser emancipado, ¿cómo lo conseguimos? Un genio, contrariamente a Kant, es aquel que se crea ante una necesidad política y epistemológica de la sociedad. En el siglo XX y la génesis del XXI, esta necesidad vino suplida por los divulgadores, los cuales emancipan. Y al emancipar no estamos haciendo más que dar alas al genio de cada cual porque despierto su bella y vieja mirada estética. Hay que repetir e insistir mil veces en que tenemos esta necesidad escondida, como la materia oscura en el universo: sin ella no entendemos este, y sin la mirada estética no entendemos la esencia del Homo sapiens (la capacidad de juntar el hambre y las ganas de comida, vivir y sobrevivir).

En síntesis, las alas de una mariposa pueden generar las más grandes de las tempestades al otro borde del mundo. Un acto particular, de este modo, puede transcender radicalmente de un ser y convertirse en un hecho social: como las revoluciones. Toda revolución empieza por el impulso intenso que siente una parte de la población de emancipación. Despacio, como la rosa de papel estellesiana, de mano en mano, va surgiendo una necesidad de cambio que dará lugar a la aparición de un genio. Kant, en el fragmento que hemos leído, menciona que el genio aparece de la misma naturaleza grosso modo. Bajo las luces de la crítica, la mirada estética, la superación y la libertad creativa del genio, nace la polvareda, la cual transforma la sociedad.

Próximamente nos preguntaremos, ciudadanía y capitalismo, ¿cómo resolver este dilema?


SUSCRÍBETE Y HAZNOS FELICES :))

Per a promoure la cultura i la informació comprovada, subscriu-te per 0,50 € al mes. Rebràs el contingut en la teua safata d’entrada (al correu electrònic) i ens faràs molt feliços.

Para promover la cultura y la información comprobada, suscríbete por 0,50 € al mes. Recibirás el contenido en tu bandeja de entrada (en el correo electrónico) y nos harás muy felices.

Si pel contrari no vols aportar cap quantitat de diners, pots rebre el contingut en la teua safata d’entrada d’igual manera subscrivin-te gratuïtament!

Si por el contrario no quieres aportar ninguna cantidad de dinero, ¡puedes recibir el contenido en tu bandeja de entrada de igual manera suscribiéndote gratuitamente!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s