Els gabinets de curiositats

VALENCIÀ / CATALÀ

Avui parlarem d’un dels recers intel·lectuals més peculiars de l’Edat Moderna, els gabinets de curiositats. Per a això, ens submergirem en un d’ells. Datat en 1599, per a ser concisos, la il·lustració del gabinet d’història natural de Ferrante Imperato, ens servirà per a estudiar aquests vestigis culturals que avui dia ens recorden a les desordenades habitacions d’un científic ja experimentat.

En primer lloc, els quarts de Meravelles, coneguts com a “Cabinets de Curiosités” a França, “Wunderkammern” en el que avui seria Alemanya, “Wonder Chambers” a Àustria o “Kunstkammer” a Dinamarca (entre altres), van ser estades dedicades al col·leccionisme d’objectes, criatures i instruments d’allò més pintorescos. Imagine, lector, que vosté, tornant a la imatge de la portada, es troba menjant amb uns convidats d’honor. Vosté, membre de la reialesa, ha convidat als més distingits comensals a gaudir d’una vetlada en la seua llar. I en finalitzar el festí, mentre els seus criats recullen la taula, vosté els ensenya les més estranyes criatures i els més delirants instruments de la creació. Prèviament, vas ordenar que, des dels confins del teu país, s’enviaren els cadàvers dels nens i animals nascuts amb malformacions, calamars gegants, fetus malforjades i claus de la mateixa Arca de Noe. Meravellats, els seus convidats, li honraran i li diran “home culte”. Doncs bé, això era el que precisament caminaven buscant personatges com Pere el Gran, Rodolfo II d’Habsburg o els monarques espanyols: meravellar a la seua camarilla de selectes convidats donant suport al seu poder i domini.

Anuncios

Mitjançant aquest exemple, més d’un s’haurà preguntat, quin desordre!, potser aquestes habitacions eren trasters claustrofòbics? Res d’això, de fet, la seua inusual manera d’apilar els objectes va ser de gran ajuda per a augmentar la seua curiositat. Un gabinet de curiositats, després era, un lloc desordenat per definició. Llocs on s’agrupaven objectes amb la pretensió de provocar a l’espectador. A l’ésser humà ens agraden les sorpreses, tal com va dir Aristòtil, l’origen de la Filosofia i de la ciència en general, es troba en el thaumathos o “l’admiració”. Eren enemics de l’ordre tal com el coneixem actualment, contràriament al que podem observar en la il·lustració que analitzem. De fet, els museus tal com els coneixem sorgeixen contra aquest caos, davant la necessitat d’una rígida classificació.

En segon lloc, podem classificar els gabinets en quatre depenent del seu objecte de col·lecció:

  • Artificialia: S’agrupaven objectes creats per la mà humana, sobretot d’altres civilitzacions com seria el cas de la xinesa per a Occident.
  • Naturalia: Es trobaven en ella criatures i objectes naturals com a ocells d’interés.
  • Exotica: En ella es reunien plantes i animals exòtics, com el calamar gegant.
  • Scientifica: En aquests gabinets podríem veure instruments científics.
Anuncios

En tercer lloc, arribant al final de l’anàlisi, estudiarem més detalladament la il·lustració de la portada. Quin dels quatre col·leccionables pensa el lector que és? Podríem definir-ho com un gabinet de curiositats naturalia. Això es deu al fet que, com es veu, està replet d’ocells, petxines i peixos. I el més fascinant, el cocodril. També podem veure molts llibres, que estarien plens de descripcions d’éssers vius i algun instrument. Aquest tipus de gabinet va ser molt important en la indagació científica, ja que mèdics i apotecaris ho van utilitzar des de finals del segle XVI fins al XVII per a col·leccionar espècies de tots els llocs i crear, així, un microcosmos. D’aquesta manera, va anar en els gabinets on el coneixement sobre la conservació de les plantes i dels animals va créixer exponencialment, tal com podem veure en l’article del Dr. Marró Tomás, en “Sabers en Acció”, una plataforma de contingut històric-científic. De fet, l’autor de l’assaig tanca així la seua obra: “La ciència taxonòmica inicia la seua etapa més poderosa en aquests moments; com és sabut, la història natural aviat contagiarà la medicina i, més tard, les altres disciplines”. Però no sols servien com a generador de coneixement, fem memòria i recordem que una de les seues funcions més importants era la d’impressionar, o no impressiona la bèstia de la paret? Qui tenia un cocodril en la coberta de la seua casa? De fet, ara mateix, quina és la finalitat dels caps de toro de la paret sinó la d’impressionar als convidats?

Però, encara queden gabinets en l’actualitat? Perquè veurà, lector, encara existeixen alguns i li ho mostraré al final, però la majoria han caigut en l’oblit amb l’aparició del museu. De fet, el primer museu públic del món és la donació d’un gabinet. En 1677, Elias Ashmole va donar les seues curiositats (monedes, llibres, gravats, espècies…) al museu d’Ashmolean, posant el gabinet de Tradescant al servei de la multitud, que havia estat adquirit per Ashmole. Per posar més exemples: per a la sorpresa de molts, el Museu Britànic també va sorgir de la col·lecció d’un gabinet, el del metge Hans Sloane. I més pròxim encara, el Prat va sorgir de la col·lecció d’Història Natural de Carles III, tal com ens compta Antonis Chaliakopoulos en el seu article.

Recreació de la disposició original del Gabinet Salvador (Barcelona), realitzada pera l’exposició temporal “Salvadoriana”. J. M. Llobet, Museu de Ciències.

Recreació de la disposició original del Gabinet Salvador (Barcelona), realitzada per a l’exposició temporal “Salvadoriana”. J. M. Llobet, Museu de Ciències.

En molts sentits encara queden gabinets en l’actualitat, per exemple els caçadors tenen habitacions i naus senceres de trofeus, insígnies i animals exòtics que, orgullosos exhibeixen. No obstant això, com hem esmentat, els gabinets de meravelles en si han desaparegut a favor dels museus. Encara que molts d’ells els exhibeixen com a relíquies del passat. No fa falta ser molt imaginatiu per a sentir el mateix que els senyors de la il·lustració de la portada: l’amor pel coneixement que portem dins ens genera aquesta admiració feia el que ens envolta. D’alguna manera, aquesta és la principal causa de l’avanç científic, sempre ajudada per l’interés socioeconòmic que suscita.

Anuncios

CASTELLANO

LOS GABINETES DE CURIOSIDADES

Hoy hablaremos de uno de los cobijos intelectuales más peculiares de la Edad Moderna, los gabinetes de curiosidades. Para ello, nos sumergiremos en uno de ellos. Datado en 1599, para ser concisos, la ilustración del gabinete de historia natural de Ferrante Imperato, nos servirá para estudiar estos vestigios culturales que hoy en día nos recuerdan a las desordenadas habitaciones de un científico ya experimentado. 

En primer lugar, los cuartos de Maravillas, conocidos como “Cabinets de Curiosités” en Francia, “Wunderkammern” en lo que hoy sería Alemania, “Wonder Chambers” en Austria o “Kunstkammer” en Dinamarca (entre otros), fueron estancias dedicadas al coleccionismo de objetos, criaturas e instrumentos de lo más pintorescos. Imagine, lector, que usted, volviendo a la imagen de la portada, se encuentra comiendo con unos invitados de honor. Usted, miembro de la realeza, ha invitado a los más distinguidos comensales a disfrutar de una velada en su hogar. Y al finalizar el festín, mientras sus criados recogen la mesa, les enseña las más extrañas criaturas y los más delirantes instrumentos de la creación. Previamente, ordenaste que, desde los confines de tu país, se enviaran los cadáveres de los niños y animales nacidos con malformaciones, calamares gigantes, fetos malformados y clavos de la mismísima Arca de Noé. Maravillados, sus invitados, le honrarán y le llamarán “hombre culto”. Pues bien, eso era lo que precisamente andaban buscando personajes como Pedro el Grande, Rodolfo II de Habsburgo o los monarcas españoles: maravillar a su camarilla de selectos invitados respaldando su poder y dominio. 

Mediante este ejemplo, más de uno se habrá preguntado, ¡qué desorden! ¿acaso esas habitaciones eran trasteros claustrofóbicos? Nada de ello, de hecho, su inusual modo de apilar los objetos fue de gran ayuda para aumentar su curiosidad. Un gabinete de curiosidades era un lugar desordenado por definición. Lugares donde se agrupaban objetos con la pretensión de provocar al espectador. Al ser humano nos gustan las sorpresas, tal y como dijo Aristóteles, el origen de la Filosofía y de la ciencia en general, se halla en el thaumathos o “la admiración”. Eran enemigos del orden tal y como lo conocemos actualmente, contrariamente a lo que podemos observar en la ilustración que analizamos. De hecho, los museos tal y como los conocemos surgen contra este caos, ante la necesidad de una rígida clasificación. 

En segundo lugar, podemos clasificar los gabinetes en cuatro dependiendo de su objeto de colección:

  • Artificialia: se agrupaban objetos creados por la mano humana, sobre todo de otras civilizaciones como sería el caso de la china para Occidente.
  • Naturalia: se encontraban en ella criaturas y objetos naturales como pájaros de interés.
  • Exotica: en ella se reunían plantas y animales exóticos, como el calamar gigante.
  • Scientifica: en estos gabinetes podríamos ver instrumentos científicos.

En tercer lugar, llegando al final del análisis, estudiaremos más en detalle la ilustración de la portada. ¿Cuál de los cuatro coleccionables piensa el lector que es? Podríamos definirlo como un gabinete de curiosidades naturalia. Esto se debe a que, como se ve, está repleto de aves, conchas y peces. Y lo más fascinante, el cocodrilo. También podemos ver muchos libros, que estarían llenos de descripciones de seres vivos y algún que otro instrumento. Este tipo de gabinete fue muy importante en la indagación científica ya que médicos y apotecarios lo utilizaron desde finales del siglo XVI hasta el XVII para coleccionar especies de todos los lugares y crear, así, un microcosmos. De este modo, fue en los gabinetes donde el conocimiento acerca de la conservación de las plantas y de los animales creció exponencialmente, tal y como podemos ver en el artículo del Dr. Pardo Tomás, en “Sabers en Acció”, una plataforma de contenido histórico-científico. De hecho, el autor del ensayo cierra así su obra: “La ciencia taxonómica inicia su etapa más poderosa en estos momentos; como es sabido, la historia natural pronto contagiará la medicina y más tarde, las otras disciplinas”. Pero no solo servían como generador de conocimiento, hagamos memoria y recordemos que una de sus funciones más importantes era la de impresionar, ¿o no impresiona la bestia de la pared? ¿Quién tenía un cocodrilo en la cubierta de su casa? De hecho, ahora mismo, ¿cuál es la finalidad de las cabezas de toro de la pared sino la de impresionar a los invitados?

Pero, ¿aún quedan gabinetes en la actualidad? Pues verá, lector, todavía existen algunos y se lo mostraré al final, pero la mayoría han caído en el olvido con la aparición del museo. De hecho, el primer museo público del mundo es la donación de un gabinete. En 1677, Elias Ashmole donó sus curiosidades (monedas, libros, grabados, especies…) al museo de Ashmolean, poniendo el gabinete de Tradescant al servicio de la multitud, que había sido adquirido por Ashmole. Por poner más ejemplos: para la sorpresa de muchos, el Museo Británico también surgió de la colección de un gabinete, el del médico Hans Sloane. Y más cercano aún, el Prado surgió de la colección de Historia Natural de Carlos III, tal y como nos cuenta Antonis Chaliakopoulos en su artículo. 

Recreación de la disposición original del Gabinete Salvador (Barcelona), realizada pera la exposición temporal “Salvadoriana”. J. M. Llobet, Museo de Ciencias.

En muchos sentidos aún quedan gabinetes en la actualidad, por ejemplo los cazadores tienen habitaciones y naves enteras de trofeos, insignias y animales exóticos que, orgullosos exhiben. Sin embargo, como hemos mencionado, los gabinetes de maravillas en sí han desaparecido a favor de los museos. Aunque muchos de ellos los exhiben como reliquias del pasado. No hace falta ser muy imaginativo para sentir lo mismo que los señores de la ilustración de la portada: el amor por el conocimiento que llevamos dentro nos genera esa admiración hacía lo que nos rodea. De algún modo, esa es la principal causa del avance científico, siempre ayudada por el interés socioeconómico que suscita. 

Anuncios
Anuncios

SUSCRÍBETE Y HAZNOS FELICES :))

Per a promoure la cultura i la informació comprovada, subscriu-te per 0,50 € al mes. Rebràs el contingut en la teua safata d’entrada (al correu electrònic) i ens faràs molt feliços.

Para promover la cultura y la información comprobada, suscríbete por 0,50 € al mes. Recibirás el contenido en tu bandeja de entrada (en el correo electrónico) y nos harás muy felices.

Si pel contrari no vols aportar cap quantitat de diners, pots rebre el contingut en la teua safata d’entrada d’igual manera subscrivin-te gratuïtament!

Si por el contrario no quieres aportar ninguna cantidad de dinero, ¡puedes recibir el contenido en tu bandeja de entrada de igual manera suscribiéndote gratuitamente!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s