Al-Qarawiyyin, la universitat més antiga del món?

Destacable en temps de la seua fundació per ser un lloc de debat i discussió sobre temes diversos i variats (com ara bé la política, l’ètica i la religió, entre d’altres), la Universitat Al-Qarawiyyin és la universitat en funcionament més antiga en l’actualitat, segons la UNESCO i el llibre Guinness World Records.

Fundada en 859 per Fàtima Al-Fihri, aquesta es corona sent la primera institució a atorgar títols de formació superior i la primera a comptar amb una formació avançada, sent el punt des d’on emanaria, posteriorment i amb influències a l’àmbit global, l’educació superior.

Aquesta és considerada la universitat més important i simbòlica del món àrab i islàmic degut a la destrucció de fonts documentals a causa dels conflictes bèl·lics, ja que, sorprenentment, a la seua biblioteca es conserven milers d’exemplars d’un valor incalculable i que han resultat ser transcendentals en el desenvolupament d’estudis i teories en la història d’Àfrica.

Anuncios

Amb l’objectiu de promoure la formació i l’estudi entre els joves del Marroc mitjançant l’educació religiosa, en segona instància s’introdueixen assignatures com la Lingüística, la Gramàtica, el Dret, la Música i fins i tot la Medicina i l’Astronomia, tenint un dels sistemes de selecció d’alumnat més exigent en aquests àmbits.

Cal atendre a les peculiaritats d’aquesta universitat, d’entre les quals podem destacar la seua composició, ja que està formada per una mesquita (considerada la mesquita més important de tota la ciutat de Fes, Marroc), una biblioteca (reconeguda com la més antiga del món en funcionament i de la qual es conserven aproximadament uns 4.000 manuscrits datats del segle IX) i la mateixa universitat, on s’imparteixen les classes.

Pel que fa al context de la seua fundació i construcció, aquesta es va dur a terme al període de temps que és considerat per diversos historiadors com “L’Edat d’Or de l’Islam” o “renaixement islàmic”, cicle que abasta des del segle VIII fins el segle XIII, encara que en alguns llibres aquest període s’estén fins als segles XIV i XV, segons les distintes concepcions històriques.

Anuncios

En aquesta era de descobriments, l’Imperi Islàmic va contribuir de manera molt activa a la globalització de la seua economia per tot el que s’anomenava “El Viejo Mundo”, establint la primera economia global basada en el comerç, essencialment, i en una agricultura lligada a la ramaderia, principals bases de l’Imperi.

Actualment la Universitat Al-Qarawiyyin, com ja hem vist, compta amb un estricte i complex sistema d’elecció de l’alumnat, ja que aquesta rep sol·licituds de totes les regións del món. Un exemple de prova és la memorització de l’Alcorà (llibre sagrat) per poder ser considerats a la prova d’admissió, sense tenir en compte les posteriors proves per tal de ser acceptats. Figures importants com els filòsofs Maimònides (famós pels seus escrits sobre la llei i l’ètica jueves durant el segle XII) i Ibn Rushd i el Papa Silvestre II.

L’organisme va ser integrat al sistema educatiu estatal en 1947, però fins 1956 no va ser nomenada “Universitat Al-Qarawiyyin”. Malgrat ser una dona la seua fundadora, les dones no tenen el dret i l’oportunitat de formar-ne part fins ben entrat el segle XX, sent el projecte de Fàtima Al-Fihri el punt inicial del qual emana l’educació superior.

Anuncios

CASTELLANO

AL-QARAWIYYIN, ¿LA UNIVERSIDAD MÁS ANTIGUA DEL MUNDO?

Destacable en tiempos de su fundación por ser un lugar de debate y discusión sobre temas diversos y variados (como la política, la ética y la religión, entre otros), la Universidad Al-Qarawiyyin es la universidad en funcionamiento más antigua actualmente, según la UNESCO y el libro Guinness World Records.

Fundada en 859 por Fátima Al-Fihri, esta se corona siendo la primera institución en otorgar títulos de formación superior y la primera en contar con una formación avanzada, siendo el punto desde donde emanaría, posteriormente y con influencias a nivel global, la educación superior.

Esta es considerada la universidad más importante y simbólica del mundo árabe e islámico a causa de la destrucción de fuentes documentales debido a los conflictos bélicos ya que, sorprendentemente, en su biblioteca se conservan miles de ejemplares de un valor incalculable y que han resultado ser trascendentales en el desarrollo de estudios y teoría en la historia de África.

Anuncios

Con el objetivo de promover la formación y el estudio entre los jóvenes de Marruecos mediante la educación religiosa, en segunda instancia se introducen asignaturas como la Lingüística, la Gramática, el Derecho, la Música e incluso la Medicina y la Astronomía, teniendo uno de los sistemas de selección de alumnado más exigentes en estos ámbitos.

Cabe atender a las peculiaridades de la universidad, entre las cuales podemos destacar su composición, ya que está formada por una mezquita (considerada la mezquita más importante de la ciudad de Fez, Marruecos), una biblioteca (reconocida como la más antigua del mundo en funcionamiento y de la cual se conservan aproximadamente unos 4.000 manuscritos datados del siglo IX) y la propia universidad, donde se imparten las clases.

Por lo que se refiere al contexto de su fundación y construcción, se llevó a cabo en el período de tiempo que es considerado por distintos historiadores como “La Edad de Oro del Islam” o “renacimiento islámico”, ciclo que abarca desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, aunque en algunos libros este periodo se extiende hasta los siglos XIV y XV, según las distintas concepciones históricas.

Anuncios

Durante la era de descubrimientos, el Imperio Islámico contribuyó de manera muy activa a la globalización de su economía alrededor de todo lo que se hacía llamar “El Viejo Mundo”, estableciendo la primera economía global basada en el comercio, esencialmente y en una agricultura ligada a la ganadería, principales bases del Imperio.

Actualmente la Universidad Al-Qarawiyyin, como ya hemos visto, cuenta con un estricto y complejo sistema de elección de alumnado, ya que la universidad recibe solicitudes de todas las regiones del mundo. Un ejemplo de prueba es la memorización del Corán (libro sagrado) para poder ser considerados en la prueba de admisión, sin tener en cuenta las posteriores pruebas para poder ser aceptados. Figuras importantes como los filósofos Maimónides (famoso por sus escritos sobre la ley y la ética judías en el siglo XII) y Ibn Rushd y el Papa Silvestre II.

El organismo fue integrado en el sistema educativo en 1947, pero no fue nombrada “Universidad Al-Qarawiyyin” hasta 1956. A pesar de ser una mujer quien fundó esta universidad, las mujeres no tienen el derecho ni la oportunidad de formar parte hasta mediados del siglo XX, siendo el proyecto de Fátima Al-Fihri el punto inicial del cual emana la educación superior.

Anuncios
Anuncios

Per a promoure la cultura i la informació comprovada, subscriu-te per 0,50 € al mes. Rebràs el contingut en la teua safata d’entrada (al correu electrònic) i ens faràs molt feliços.

Para promover la cultura y la información comprobada, suscríbete por 0,50 € al mes. Recibirás el contenido en tu bandeja de entrada (en el correo electrónico) y nos harás muy felices.

Si pel contrari no vols aportar cap quantitat de diners, pots rebre el contingut en la teua safata d’entrada d’igual manera subscrivin-te gratuïtament!

Si por el contrario no quieres aportar ninguna cantidad de dinero, ¡puedes recibir el contenido en tu bandeja de entrada de igual manera suscribiéndote gratuitamente!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s