Estoïcisme: Un modus vivendi que segueix a l’ordre del dia – Epictet

VALENCIÀ

L’estoïcisme fou una corrent filosòfica que formava part de la filosofia hel·lenística. És a dir, formava part de les corrents filosòfiques aparegudes en l’època hel·lenística, època posterior a les conquestes, i mort, d’Alexandre el Gran (IV – III segle a.C.). En aquesta època les corrents principals se centraren en la felicitat de l’individu i.

Un dels filòsofs estoics que podem destacar és Epictet. Epictet qui formava part de la corrent estoica va ser autor de l’obra Manual. Concretament, Epictet formava part de l’etapa coneguda com l’Estoïcisme romànic, la qual fou l’última abans que aquesta corrent perdés gran part del protagonisme que tenia. L’estoïcisme prenia la mort, la vellesa, la malaltia o el patiment com a objectes de reflexió. Aquests es basaven en la raó i a través d’aquesta tractaven de trobar el bé màxim per a la societat, el principal motiu d’açò era que ells consideraven que l’esser humà era un ésser social, és a dir, era capaç de viure en solitari però sols al viure en societat era quan aquest avançava i millorava; i era també un ésser racional, és a dir, capaç de raonar, per tant, partint d’aquestes dues premisses, emprar la raó per tal de millorar la societat havia de ser el bé màxim. El fet que Epictet fos esclau i a més, també fill d’esclau li donava sentit al fet que fos estoic, pel que fa al significat d’estoic com aquell que amb saviesa i resignació accepta els infortunis que la vida provoca. Des del punt de vista d’aquest filòsof és absurd oposar-se a la pròpia condició ja que aquesta és conseqüència de la llei natural. Per a ell el que val és la llibertat de l’ànima, ja que aquesta és independent del sofriment del cos. També Epictet donava força importància als pensaments i al control d’aquests.

Però aquesta corrent no sols estigué present en l’època del seu màxim esplendor, aquesta corrent ha estat, i està, present en el dia a dia. Així com Massimo Pigliucci diu en l’entrevista Estoicismo: una filosofía de vida , l’estoïcisme, així la resta de filosofies de vida de més de 2000 anys segueixen vigents perquè les nostres vides no han canviat tant. A més, al estar vivint una època agitada, necessitem millorar-nos a nosaltres mateixos i allò que tenim sota el nostre controls. A més certes corrents modernes de psicoteràpia s’han inspirat en l’estoïcisme i ha hagut grups de persones, com Pierre Haddot, encarregats de donar-li importància a l’estoïcisme.

Per últim, afegir que de l’estoïcisme se’n pot parlar un fum més i per això li dedicarem més entrades en el futur.

CASTELLANO

El estoicismo fue una corriente filosófica que formaba parte de la filosofía helenística. Es decir, formaba parte de las corrientes filosóficas aparecidas en época helenística, época posterior a las conquistas, y muerte, de Alejandro Magno (IV – III siglo a.C.). En esta época las corrientes principales se centraron en la felicidad del individuo.

Uno de los filósofos estoicos que podemos destacar es Epicteto. Epicteto quien formaba parte de la corriente estoica fue autor de la obra Manual. Concretamente, Epicteto formaba parte de la etapa conocida como el Estoicismo románico, la cual fue la última antes de que esta corriente perdiera gran parte del protagonismo que tenía. El estoicismo tomaba la muerte, la vejez, la enfermedad o el sufrimiento como objetos de reflexión. Estos se basaban en la razón ya través de esta trataban de encontrar el bien máximo para la sociedad, el principal motivo de esto era que ellos consideraban que el ser humano era un ser social, es decir, era capaz de vivir en solitario, pero sólo al vivir en sociedad era cuando éste avanzaba y mejoraba; y era también un ser racional, es decir, capaz de razonar, por lo tanto, partiendo de estas dos premisas, emplear la razón para mejorar la sociedad debía ser el bien máximo. El hecho de que Epicteto fuera esclavo y, además, también hijo de esclavo le daba sentido a que fuera estoico, en cuanto al significado de estoico como aquel que con sabiduría y resignación acepta los infortunios que la vida provoca. Desde el punto de vista de este filósofo es absurdo oponerse a la propia condición ya que ésta es consecuencia de la ley natural. Para él lo que vale es la libertad del alma, ya que ésta es independiente del sufrimiento del cuerpo. También Epicteto daba bastante importancia a los pensamientos y al control de éstos.

Pero esta corriente no sólo estuvo presente en la época de su máximo esplendor, esta corriente ha sido, y está presente en el día a día. Así como Massimo Pigliucci dice en la entrevista Estoicismo: una filosofía de vida, el estoicismo, así el resto de filosofías de vida de más de 2000 años siguen vigentes porque nuestras vidas no han cambiado tanto. Además, al estar viviendo una época agitada, necesitamos mejorarnos a nosotros mismos y lo que tenemos bajo nuestro control. Además, ciertas corrientes modernas de psicoterapia se han inspirado en el estoicismo y ha habido grupos de personas, como Pierre Haddot, encargados de darle importancia al estoicismo.

Por último, añadir que del estoicismo se puede hablar mucho más, y por este motivo le dedicaremos más entradas en el futuro.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s