Arguments, o no arguments

VALENCIÀ / CATALÀ

LA HISTÒRIA DE L’ARGUMENTACIÓ

Introdució als arguments

En la filosofia, així com en àmbits més generals del dia a dia és freqüent l’ús d’arguments de distints tipus per tal de defensar una postura, un punt de vista o qualsevol cosa que s’hi puga defensar a través de la paraula. La retòrica és un art que ha estat molt present al llarg de la hisòria, sent, actualment, un dels pilars més potents de la política.

Per parlar-ne de retòrica ens podem remuntar a Atenes, al segle V aC., època de la democràcia de Pèricles, on Sòcrates i els sofistes es debatien el fet de ser la figura amb major influència entre la societat. Encara que hi ha qui no els considera tan oposats com popularment se’ls exposa, es diu que compartien un punt comú i és que ambdós feien ús de la retòrica i de l’argumentació, cadascú a la seua manera, per tractar de convéncer.

Anuncios

Els arguments i la lògica

De la mà d’un bon argument, és a dir, d’un bon ús de la retòrica, va sempre lligada la lògica. Per tant, és necessari saber-ne de lògica per poder argumentar de manera satisfactòria i evitar, d’aquesta manera, caure en fal·làcies (d’aquestes en parlarem en un altre article més endavant) o falsedats.

Cal indicar, a més, que fou Aristòtil el primer en fonamentar la lògica, i llavors, tant Sòcrates com els sofistes són anteriors a la lògica. Però no per aquest motiu no feien ús d’aquesta, només que no havia unes normes establides tals com les que hi ha el dia de hui. Per tant, quan som coneixedors de la lògica, ens és més fàcil argumentar que quan no ho som i, per aquest mateix motiu, aquell que és coneixedor de la lògica té més facilitat a l’hora de convéncer a algú podent arribar a enganyar a aquest a causa de la seva ignorància. Aquest ús dolent, és a dir, malèfic, de la retòrica és i sempre ha sigut utilitzat pels polítics per tal de convéncer i manipular les voluntats dels oients. Aquest és un dels principals motius pels quals a Sòcrates no li agradaven els sofistes, ja que aquests últims se centraven a convéncer per contra de centrar-se a dir la veritat.

Per tant, podem veure com amb la lògica ens és més fàcil argumentar de manera satisfactòria i en argumentar de manera satisfactòria ens és més fàcil convéncer. Per tal de concloure i fent ús de la mateixa lògica, podem dir que a major coneixement de la lògica major habilitat de convenciment. Aquesta és tan sols una molt breu introducció als arguments i a la lògica, ja que podem parlar molt d’ambdues coses i aprofundir-ne també en totes dues.

Quadre: La mort de Sòcrates, de Critó (1787).

CASTELLANO

LA HISTORIA DE LA ARGUMENTACIÓN

Introducción a los argumentos

En la filosofía, así como en ámbitos más generales del día a día, es frecuente el uso de argumentos de distintos tipos para defender una postura, un punto de vista o cualquier aspecto que se pueda defender a través de la palabra. La retórica es un arte que ha estado muy presente a lo largo de la historia, siendo, actualmente, uno de los pilares más potentes de la política.

Para hablar de retórica nos debemos remontar a Atenas, al siglo V aC., época de la democracia de Pericles donde Sócrates y los sofistas se debatían el hecho de ser la figura con mayor influencia entre la sociedad. Aunque hay quien no los considera tan opuestos como se les expone popularmente, se dice que compartían un punto en común ya que ambos hacían uso de la retórica y de la argumentación, cada uno a su manera, para tratar de convencer.

Anuncios

Los argumentos y la lógica

De la mano de un buen argumento, es decir, de un buen uso de la retórica, va siempre ligada la lógica. Por tanto es necesario saber de lógica para poder argumentar de manera satisfactoria y evitar, de este modo, caer en falacias (de estas hablaremos en otro artículo más adelante) o falsedades.

Es necesario indicar, además, que fue Aristóteles el primero en fundamentar la lógica, y entonces, tanto Sócrates como los sofistas son anteriores a la lógica. Pero no por este motivo no la utilizaban, solo que no había unas normas establecidas tales como las que hay hoy en día. Por tanto, cuando somos conocedores de la lógica, nos es más fácil argumentar que cuando no lo somos. Debido a esto, quien es conocedor de la lógica tiene más facilidad a la hora de convencer a alguien pudiendo llegar a engañarlo debido a su ignorancia. Este uso maléfico de la retórica es, y siempre ha sido, utilizado por los políticos para convencer y manipular las voluntades de los oyentes; Es uno de los principales motivos por los cuales a Sócrates no le gustaban los sofistas, ya que los últimos se centraban en convencer en lugar de centrarse en decir la verdad.

Por tanto, podemos ver como con la lógica nos es más fácil argumentar de manera satisfactoria y al argumentar de manera satisfactoria nos es más fácil convencer. Entonces, para concluir, y haciendo uso de la misma lógica, podemos decir que a mayor conocimiento de la lógica mayor habilidad de convencimiento. Esta es solo una muy breve introducción a los argumentos y a la lógica y podemos hablar mucho de ambas y profundizar también en ellas.

Cuadro: La muerte de Sócrates, de Critón (1787).

Per a promoure la cultura i la informació comprovada, subscriu-te per 0,50 € al mes. Rebràs el contingut en la teua safata d’entrada (al correu electrònic) i ens faràs molt feliços.

Para promover la cultura y la información comprobada, suscríbete por 0,50 € al mes. Recibirás el contenido en tu bandeja de entrada (en el correo electrónico) y nos harás muy felices.

Si pel contrari no vols aportar cap quantitat de diners, pots rebre el contingut en la teua safata d’entrada d’igual manera subscrivin-te gratuïtament!

Si por el contrario no quieres aportar ninguna cantidad de dinero, ¡puedes recibir el contenido en tu bandeja de entrada de igual manera suscribiéndote gratuitamente!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s