QUÈ PASSA AMB VENEÇUELA?

Tots coneguem aquell país llatinoamericà que es repeteix una vegada darrere l’altra en les notícies ja siga per a mostrar-nos la vulneració dels drets humans d’un país “democràtic” com instrument de crítica de les males polítiques correctores. Com el país més ric d’Amèrica Llatina s’ha convertit en el país amb més inflació del món?

PROBLEMES DEL PASSAT

Des de la seua independència, l’economia de Veneçuela sempre ha estat orientada cap a les exportacions de petroli i els seus derivats. El problema esdevé en la dependència d’importacions d’essencials sectors, com el tèxtil. D’aquesta manera el bolívar veneçolà ha depés molt del dòlar estatunidenc en la presa de decisions econòmiques per por a la negativa d’eixos sectors que no eren nacionals. Tot i això, en el segle XX es mantingué l’estabilitat i la fiabilitat de la moneda boliviana caracteritzant-la així com signe monetari que va cotitzar lliurement fins al 18 de febrer de 1983, quan les polítiques intervencionistes de Luis Herrera Campin afectaren la moneda, sent una de les causes de l’acceleració inflacionària.

Amb aquest vídeo que la majoria recordem, s’explica de forma molt didàctica que és la inflació i com es provoca, ja que aquest problema és recurrent en el país d’Amèrica Llatina.

Ja hem vist dos problemes estructurals: la persistent dependència d’un recurs natural exportable (el petroli) els ingressos dels quals exhibeixen un comportament altament volàtil com els nombrosos casos que ja coneguem d’Aràbia Saudita. A partir del 1945, l’economia veneçolana experimentà un fort creixement econòmic que es perllongà fins als anys vuitanta quan es va produir una caiguda dels preus del petroli, disparant-se la inflació fins al 84% en 1989 i 1996. Tot i això, la seua economia va continuar sent estable i se situava com la quarta economia més gran d’Amèrica Llatina. En aquests moments pensem en el risc que comporta dedicar-ho tot a una indústria (els pressupostos generals s’orientaven depenent de la cotització del petroli) i no tindre una diversificada.

Per exemple, Espanya depén en gran part del turisme i tot el sector terciari que l’envolta.

Les mesures

Tornant a la Veneçuela on la situació encara era estable, es necessitava participació política i empresarial per controlar els preus i la inflació, però la deficient gestió macroeconòmica i una administració fràgil dels ingressos petroliers van portar l’economia veneçolana a un greu problema d’escassetat de divises i a una situació en la qual es feia impossible, amb el règim canviari imperant, complir simultàniament amb les obligacions externes i amb les importacions requerides per a mantenir la «normalitat» econòmica. L’actuació política presidida per Hugo Chávez va prendre dues mesures importants que per compte d’ajudar van fer pal·liar encara més al dèbil sistema econòmic veneçolà:

  • EL MANEIG DE RESTRICCIÓ EXTERNA: per tal d’aprofitar la bonança petroliera que quedava, Hugo Chávez va insistir en l’altíssima disposició dels mercats financers internacionals a prestar recursos en temps promissoris d’elevats preus dels commodities (béns bàsics sense cap valor) i escassament en sis anys, entre 2006 i 2012, va quadruplicar el deute públic extern del país on en 2018 superava el 161% sobre el PIB del país. En eixe 2012, abans que el preu del petroli començara a caure, l’economia veneçolana ja es trobava amb greus dificultats externes. El país havia esgotat quasi tot el seu nivell líquid de reserves internacionals i havia perdut accés als mercats financers externs. Dues decisions institucionals importants expliquen com Veneçuela va “fulminar” les seues reserves inclús abans del xoc de preus en el mercat petrolier. Els dos es vinculen a una reforma que Chávez va promoure el juliol de 2005 en la llei que governa el BCV (facilitat d’obtenir crèdit públic).
  • CONTROL DE L’ECONOMIA PRODUCTIVA: parlant d’empreses, aquesta mesura es basava a establir una relació amb el sector privat basada en un discurs desafiador, en el recurs arbitrari i el «decretisme». D’altra banda, el capital nacional començava a percebre al govern de torn no sols com a insensible a les necessitats del sector productiu nacional, sinó a més com a promotor d’una agenda de reformes molt amenaçadores a la propietat, a la seguretat jurídica i a la rendibilitat. El famós pla de desenvolupament econòmic i social de la nació; van plasmar la nacionalització de tots aquells sectors considerats estratègics de l’economia nacional.
Amb aquestes mesures l’únic que es va produir va ser una pèrdua considerable de la productivitat.

Les accions van començar a materialitzar-se a partir de 2007, quan l’Estat va prendre el control dels sectors de telecomunicacions i electricitat, de les grans indústries bàsiques del ferro, l’acer i el ciment i de la mineria. Aqueix mateix any, les empreses estrangeres que treballaven en la Faixa Petrolífera de l’Orinoco, la reserva més gran de cru del món, van ser obligades a acceptar nous termes de propietat i control sobre els projectes d’explotació.

La frenètica presa de propietats empresarials i predis privats no sols va generar passius per a l’Estat veneçolà, sinó que a més, quan va haver-hi desemborsaments, els recursos gastats no van representar cap reproducció productiva. La major part d’aquestes noves aventures empresarials a càrrec de l’Estat van acabar en grans fracassos. La indústria siderúrgica, cimentera i minera està hui dia pràcticament paralitzada. Les empreses de serveis d’electricitat i telecomunicacions estan en estat ruïnós per falta d’inversions i per l’enorme retard en l’ajust de les tarifes.

que farà maduro quan arribe al poder en 2014?


CastellaNo

¿QUÉ PASA CON VENEZUELA?

Todos conocemos aquel país latinoamericano que se repite una vez detrás la otra en las noticias ya sea para mostrarnos la vulneración de los derechos humanos de un país “democrático” como de instrumento de crítica de las malas políticas correctoras. ¿Como el país más rico de América Latina se ha convertido en el país en el país con más inflación del mundo?

PROBLEMAS DEL PASADO

Desde su independencia, la economía de Venezuela siempre ha sido orientada a las exportaciones de petróleo y sus derivados. El problema acontece en la dependencia de importaciones de importantes sectores como el textil. De este modo el bolívar venezolano ha dependido mucho del dólar estadounidense en la toma de decisiones económicas por miedo a la negativa de esos sectores que no eran nacionales. Aun así, en el siglo XX se mantuvo la estabilidad y la fiabilidad de la moneda boliviana caracterizándola así como signo monetario que cotizó libremente hasta el 18 de febrero de 1983, cuando las políticas intervencionistas de Luis Herrera Campin afectaron la moneda, siente una de las causas de la aceleración inflacionaria.

Con este video que la mayoría recordamos explica de forma muy didáctica que es la inflación y como se provoca, puesto que este problema es recurrente en el país de América Latina.

Cómo podemos ver ya hemos visto dos problemas estructurales: la persistente dependencia de un recurso natural exportable (el petróleo) los ingresos de los cuales exhiben un comportamiento altamente volátil como los numerosos casos que ya conozcamos de Arabia Saudí. A partir del 1945 la economía venezolana experimentó un fuerte crecimiento económico que se prolongó hasta los años ochenta cuando se produjo una caída de los precios del petróleo, disparándose la inflación hasta el 84% en 1989 y 1996. Aun así su economía continuó siendo estable y se situaba como la cuarta economía más grande de América Latina. En estos momentos pensamos el riesgo que compuerta dedicarlo todo a una industria (los presupuestos generales se orientaban dependiendo de la cotización del petróleo) y no tener una diversificada.

Por ejemplo, España depende en gran medida del turismo y todo el sector terciario que lo rodea.

LAS MEDIDAS

Volviendo a Venezuela donde la situación todavía era estable se necesitaba participación política y empresarial para controlar los precios y la inflación, pero la deficiente gestión macroeconómica y una administración frágil de los ingresos petroleros llevaron a la economía venezolana a un grave problema de escasez de divisas y a una situación en la cual se hacía imposible, con el régimen cambiario imperante, cumplir simultáneamente con las obligaciones externas y con las importaciones requeridas para mantener la «normalidad» económica. La actuación política presidida por Hugo Chávez tomó dos medidas importantes que por cuenta de ayudar hicieron paliar todavía más al débil sistema económico venezolano:

  • EL MANEJO DE RESTRICCIÓN EXTERNA: aprovechando la bonanza petrolera que quedaba, Hugo Chávez aprovechó la altísima disposición de los mercados financieros internacionales a prestar recursos en tiempos promisorios de elevados precios de los commodities (bienes básicos sin ningún valor añadido) y escasamente en seis años, entre 2006 y 2012, cuadruplicó la deuda pública externa del país dónde en 2018 superaba el 161% sobre el PIB del país. En ese 2012, antes de que el precio del petróleo empezará a caer, la economía venezolana ya se encontraba con graves dificultades externas. El país había agotado casi todo su nivel líquido de reservas internacionales y había perdido acceso a los mercados financieros externos. Dos decisiones institucionales importantes explican cómo Venezuela “fulminó” sus reservas incluso antes del choque de precios en el mercado petrolero. Los dos se vinculan a una reforma que Chávez promovió el julio de 2005 en la ley que gobierna el BCV (facilidad de obtener crédito público).
  • CONTROL DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA: hablando de empresas, esta medida se basaba a establecer una relación con el sector privado basada en un discurso desafiante, en el recurso arbitrario y el «decretismo». Por otro lado, el capital nacional empezaba a percibir en el gobierno de turno no solo como insensible a las necesidades del sector productivo nacional, sino además como promotor de una agenda de reformas muy amenazantes a la propiedad, a la seguridad jurídica y a la rentabilidad. El famoso plan de desarrollo económico y social de la nación; plasmaron la nacionalización de todos aquellos sectores considerados estratégicos de la economía nacional.
Con estas medidas lo único que se produjo fue una pérdida considerable de la productividad.

Las acciones empezaron a materializarse a partir de 2007, cuando el Estado tomó el control de los sectores de telecomunicaciones y electricidad, de las grandes industrias básicas del hierro, el acero y el cemento y de la minería. Ese mismo año, las empresas extranjeras que trabajaban en la Faja Petrolífera del Orinoco, la reserva más grande de crudo del mundo, fueron obligadas a aceptar nuevos términos de propiedad y control sobre los proyectos de explotación.

La frenética toma de propiedades empresariales y predios privados no solo generó pasivos para el Estado venezolano, sino que además, cuando hubo desembolsos, los recursos gastados no representaron ninguna reproducción productiva. La mayor parte de estas nuevas aventuras empresariales a cargo del Estado acabaron en grandes fracasos. La industria siderúrgica, cementera y minera está hoy en día prácticamente paralizada. Las empresas de servicios de electricidad y telecomunicaciones están en estado ruinoso por falta de inversiones y por el enorme retraso en el ajuste de las tarifas.

¿QuÉ HarÁ maduro CUANDO LLEGUE al poder en 2014?

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s